Psychische klachten bij Kind & Jeugd

Forta Jeugd biedt diagnostiek en ambulante behandeling in combinatie met e-health programma’s voor kinderen en adolescenten in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar met emotionele klachten, gedragsproblemen en/of schoolproblemen.

Wij werken vanuit een handelings- en systeemgerichte visie. Dat wil zeggen dat we de klachten altijd plaatsen binnen de context van het kind of de adolescent: gezin en school. Vanaf het eerste moment betrekken we het gezin in ons diagnostisch- en behandelproces. Samen met kind/adolescent en ouders gaan we op zoek naar het ontstaan van de klachten. Hoe zij in stand worden gehouden en welke mogelijkheden er binnen het gezinssysteem zijn om met deze klachten om te gaan en ze te verminderen. Soms nodigen wij ook broertjes en zusjes, opa's en oma's of andere voor het gezin belangrijke personen uit voor een gesprek. Vooral bij basisschoolkinderen is contact met de leerkracht of de interne begeleider van school belangrijk.

Behandelingen zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie (CGT) en worden op een actieve manier aangepakt. Onderdelen binnen de CGT zijn onder meer psycho-educatie, het registreren van niet helpende gedachten en het ombuigen van deze gedachten, gedragsexperimenten, ontspanningsoefeningen en verbeeldingsoefeningen. Deze technieken worden afgestemd op de leeftijd en interesses van het kind of de adolescent en het gezin.

Als u naast behandeling van uw kind ook opvoedondersteuning wilt of als uw kind door een chronische beperking persoonlijke en sociale begeleiding nodig heeft, dan zullen wij samen met het ThuisTeamJeugd deze zorg organiseren. Voor meer informatie over ThuisTeamJeugd kunt u kijken op hun website www.ThuisTeamJeugd.nl

De FortaGroep biedt onderdelen van de behandeling bij u thuis aan via het onlineplatform Therapieland. Programma's in Therapieland worden altijd gecombineerd met face-to-face gesprekken met een behandelaar op onze locaties. Deze combinatie heet een blended behandeling. Deze e-health programma’s geven u de mogelijkheid om op een zelfgekozen tijd, plaats en in uw eigen tempo te werken aan de behandeling. In de programma's van Therapieland wordt uitleg gegeven over de klachten, veelal in de vorm van inspirerende filmpjes, animaties en creatieve opdrachten. Daarnaast kunt u online contact houden met de behandelaar over de vorderingen. Het is mogelijk om lid te worden van een groep die hetzelfde programma doorloopt om ervaringen met elkaar te delen. Ook kan een partner, vriend of familielid worden uitgenodigd. Zij krijgen uitleg en handvatten hoe om te gaan met de klachten. Zolang de behandeling bij de FortaGroep duurt kan de behandelaar met u meekijken. Na afsluiting van de behandeling blijft het Therapieland account voor u beschikbaar zodat u kunt teruglezen waar u aan heeft gewerkt of zelfstandig verder kunt gaan met een programma. De voorwaarden die gelden voor het gebruik van Therapieland vindt u op de website van Therapieland: https://www.therapieland.nl/over/voorwaarden/

De werkwijze

Aanmeldingen en vergoedingen

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de jeugdzorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Ouders en adolescenten van zestien jaar of ouder kunnen zichzelf aanmelden met een beschikking van het wijkteam van hun gemeente of een verwijsbrief van huisarts of kinderarts. In dat laatste geval declareren wij de behandeling bij de gemeente. Hiervoor geven wij uw naam, burgerservicenummer en type behandeling door. Dit doen wij vanzelfsprekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de privacy van persoonsgegevens. Voor kinderen jonger dan zestien jaar geldt dat de gezaghebbende ouders schriftelijk moeten instemmen met de aanmelding en behandeling. Dat geldt ook als ouders gescheiden zijn en gezamenlijk gezag hebben.

Wie zijn wij?

Het Forta Jeugd team bestaat uit enthousiaste basispedagogen/psychologen, systeemtherapeuten, gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Het merendeel van onze hulpverleners is BIG geregistreerd en ingeschreven bij diverse beroeps- en specialistische verenigingen.

Procedure

Na de aanmelding vindt er een telefonisch pre-intake plaats met een behandelaar. Tijdens dit gesprek worden kort de klachten geïnventariseerd en worden enkele achtergrondvragen gesteld. Soms verwijzen wij u naar een andere zorgaanbieder als dat beter past voor de behandeling. Vervolgens krijgt u enkele vragenlijsten thuis gestuurd. De resultaten zijn ondersteunend voor de intake. Daarna vinden er 1 a 2 intakegesprekken plaats. Het eerste gesprek voeren wij met ouders en kind/adolescent samen. In overleg kan er worden opgesplitst. Het eerste intakegesprek is gericht op het begrijpen waarom de klachten er zijn en waarmee ze samenhangen. In het tweede intakegesprek overleggen we met u het behandelplan en de diagnose en stellen we samen de behandeldoelen op. Soms is nog nadere diagnostiek nodig. Aan het einde van een behandeling krijgt u een vragenlijst om het behandeleffect te meten. Ook vragen wij naar uw ervaring en tevredenheid als klant via onze klanttevredenheidslijst. Met uw toestemming geven wij schriftelijk een korte terugkoppeling aan de verwijzer (meestal de huisarts of het sociale team van de gemeente).

Diagnostiek

Aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek kan de volgende onderdelen bevatten: gerichte ontwikkelingsanamnese, intelligentie-onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, schoolobservatie en gezinsdiagnostisch onderzoek. Hiermee verzamelen wij op een systematische wijze informatie om gegronde keuzes te maken voor de behandeling. Samen met u stellen we de onderzoeksvragen op en stellen de testen op maat samen. Maar niet meer dan noodzakelijk.

Zorgprogramma's

Neurobiologische ontwikkelingsstoornis:

Voorbeelden van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zijn ADHD (aandachtsdeficiëntie, hyperactiviteit en impulsief gedrag) of een autismespectrum stoornis (kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie en communicatie en beperkt, repetitief gedrag). Dit zorgprogramma is voor kinderen en adolescenten die als gevolg van deze ontwikkelingsproblematiek in de schoolsituatie en/of in de thuissituatie niet goed functioneren. Binnen dit zorgprogramma vindt regelmatig onderzoek plaats, gevolgd door psycho-educatie en gedragstherapie.

Angst:

Er zijn diverse soorten angstklachten zoals separatieangst, sociale angst (faalangst), paniekklachten, agorafobie (straatvrees), hypochondrie (vrees voor ziekte), specifieke fobie en gegeneraliseerde angst. Het zorgprogramma angst is er voor kinderen en adolescenten die merken dat zij door angst belemmerd worden in het dagelijks leven. Dit kan doordat zij angstige gedachten hebben, zich angstig voelen en situaties die angst bij hen oproepen vermijden. Binnen de behandeling wordt geoefend met het omgaan met de situaties die angst oproepen. Je leert stap voor stap dingen te doen waar je bang voor bent.

Obsessieve- compulsieve klachten:

Ook wel dwangklachten genoemd, zijn alledaagse gewoonten die zijn uitgegroeid tot herhaalde handelingen en onophoudelijke gedachten over die handelingen. Voorbeelden zijn het herhaaldelijk handen wassen, controleren, tellen of huid pulken. Dit zorgprogramma is er voor kinderen en adolescenten die elke dag meer dan een uur bezig zijn met deze dwanghandelingen en die daardoor moeite hebben met hun functioneren op school, met vrienden of thuis. Binnen de behandeling leert een kind of adolescent zijn/haar dwang in tijd te beperken en de bijgaande opdringende gedachten te verdragen of uit te dagen. Het doel is de dagelijkse activiteiten weer oppakken zonder bezig te zijn met dwanghandelingen.

Psychotrauma:

Binnen dit zorgprogramma vindt behandeling plaats aan kinderen en adolescenten die één of meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Bij dagelijkse gebeurtenissen die aan het trauma doen denken, reageren zij met angst- en stressklachten. Binnen dit zorgprogramma wordt traumagericht gewerkt met bijvoorbeeld een schrijfmethode of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Dit wordt aangevuld met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie.

Depressie:

Iedereen kent wel momenten van somberheid en verdriet. Bijvoorbeeld in reactie op tegenvallers of ingrijpende gebeurtenissen. Meestal duren deze momenten enkele uren of dagen. We spreken dan niet direct over een depressie. Het zorgprogramma depressie is er voor kinderen en adolescenten die langer dan twee weken last houden van depressieve klachten. Bij hen is een negatieve spiraal ontstaan van steeds meer sombere gedachten en gevoelens en zij trekken zich steeds vaker terug uit dagelijkse activiteiten waar vroeger wel plezier aan beleefd werd. Binnen het zorgprogramma depressie wordt onder meer gewerkt aan activeren (plezierige dingen ondernemen) en leren de aandacht te richten op positieve eigenschappen van zichzelf (zelfbeeld).

Gedragsproblemen:

Ieder kind wordt wel eens boos of opstandig. Dat past binnen de ontwikkeling. Het zorgprogramma gedragsproblemen is er voor kinderen en adolescenten die voortdurend problemen veroorzaken, thuis en/of op school, door opstandig, grensoverschrijdend gedrag, fysiek agressief gedrag of verbaal agressief gedrag. Zowel bij kinderen als bij adolescenten wordt het gezin nauw betrokken bij dit zorgprogramma. Het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders en het veranderen van communicatiepatronen binnen het gezin krijgen binnen dit programma aandacht. Ook kan er een individueel deel plaatsvinden gericht op het verbeteren van zelfcontrole.

Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling:

Ieder mens heeft zo zijn karaktereigenschappen en eigenaardigheden. We spreken pas van een persoonlijkheidsstoornis als er een patroon van gedragingen ontstaat waardoor zich regelmatig problemen voordoen in relatie met andere mensen; op school, thuis, op het werk of binnen vriendschappen. Binnen het zorgprogramma Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling wordt er samen met de adolescent onderzocht welke kanten zijn/haar persoonlijkheid heeft. De gezonde kant, die veerkrachtiger en stabieler is binnen relaties, wordt sterker gemaakt. Binnen dit programma wordt gebruik gemaakt van schematherapie (een specifieke vorm van CGT).

Informatie voor verwijzers

Forta Jeugd biedt zowel generalistische basis GGZ als Specialistische GGZ binnen een ambulante vorm. Generalistische basis GGZ is passend indien er sprake is van duidelijk herkenbare, enkelvoudige problematiek, met een duur korter dan 6 maanden, niet eerder behandeld en bij kinderen binnen een stabiele opvoedsituatie. Indien het klachtenbeeld meervoudig is, klachten langer dan 6 maanden bestaan, een oorsprong van de klachten binnen de vroege jeugd vermoed wordt en sprake is van bijkomende opvoedproblematiek of psychische klachten bij ouders dan wordt specialistische GGZ geadviseerd. Indien kinderen of adolescenten helemaal niet meer naar school gaan, zich herhaaldelijk suïcidaal uiten of veelvuldig zelfbeschadigend gedrag vertonen, wordt specialistische GGZ geadviseerd binnen een voorziening waarbij naast ambulante behandeling ook crisiszorg, deeltijdbehandeling en klinische opname geboden kan worden. Indien u anoniem wilt overleggen of uw cliënt terecht kan bij de Forta Jeugd, kunt u bellen naar onderstaande nummers en wordt een telefonisch consult bij een behandelaar ingepland.

Behandelingen van kind- en jeugdigen vinden plaats vanaf onze behandellocaties in Schiedam en Gouda.

Verdere informatie

Op deze website kunt u meer lezen over de FortaGroep (klachtenregeling, wachtlijsten, visie en contactgegevens). Indien u meer wilt weten over de vergoeding of over uw rechten als cliënt, verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid.

Forta Jeugd Schiedam

Overschieseweg 316

3112 NC Schiedam

schiedamjeugd@fortagroep.nl

010 - 262 07 15

Forta Jeugd Gouda

Stationsplein 9G

2801 AK Gouda

goudajeugd@fortagroep.nl

0182 - 44 12 72

Forta Jeugd Rotterdam

Lylantse Plein 1

2908 LH Capelle a/d IJssel

rotterdamjeugd@forta.nl

010 - 808 2992